Formandens beretning

Nyt fra Lokalrådet

Søndag d. 8. marts havde Lokalrådet inviteret til det årlige beboermøde, i år holdt i Kelstrup Forsamlingshus. Til mødet havde vi inviteret alle lokalområdets foreninger og institutioner, der inden selve beboermødet fik lejlighed til en kort præsentation. Langt fra alle egnens foreninger eller institutioner havde benyttet sig af denne lejlighed til, at markedsfører sig selv. Repræsenteret var AktivNaturVelvære fra Bildsø Skov, Sammenslutningen af grundejerforeninger ved strandene, Stillinge Forsamlingshus, Ungdomsklubben Stjernen, Landsbykoret, Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner, Spejderne, HUSET, Skolen og Stillinge Idrætsforening.

Efter præsentationen af disse foreninger fulgte et interessant indlæg fra Jørgen Nordtrop Jørgensen, der er bestyrelsesmedlem af Dansk Vandrelaug i Vestsjælland. Jørgen fortalte lidt om vandreruter og stier – ”spor i landskabet”, der p.t. har politikernes bevågenhed. Jørgen fortalte også om reglerne for at færdes på markveje og langs vandløb.

Så fulgte et kort indlæg fra lokalrådet vedr. en fælles udviklingsplan. Tanken er at hvis vi samler alle de gode kræfter i lokalområdet og arbejder sammen, så kan vi ved fælles hjælp nemmere og hurtigere få vores ønsker opfyldt. Lokalrådet har udarbejdet en foreløbig liste med punkter, som vi håber vi alle kan stå sammen om, nemlig:

·        Opførelse af Kr. Stillinge Kultur- & Fritidscenter ”HUSET”.

·        Etablering af cykelstier langs Bildsøvej.

·        Fartdæmpning på Støvlebækvej og gennem Kelstrup.

·        Renovering om Stillinge Gadekær.

Der er sikkert mange andre gode indsatsområder, og skulle du sidde inde med ideer, så send en mail til: 2sogneformand@gmail.com.

Efter disse indlæg var der afsat tid til beretning fra Stillinge Hallen. Ingen af hallens bestyrelsesmedlemmer, havde dog tilsyneladende tid til at informere om arbejdet i Hallen – faktisk har de så travlt, at der end ikke er tid til at melde afbud, hvilket de tilstedeværende ikke fandt tilfredsstillende.

På selve beboermødet blev den tidligere lokalrådsformand Ole Olsen valgt til dirigent. Ole bemærkede at det var 3. gang han bestred dette job i lokalområdet. 1. gang var til Idrætsforeningens generalforsamling sidste år, hvor han måtte suspendere generalforsamlingen, hvorefter der skulle en ekstraordinær generalforsamling til. 2. gang var ligeledes sidste år, til Brugsens generalforsamling, hvor hovedparten af bestyrelsen udvandrede, så det var jo lidt spændende om beboermødet kunne gennemføres. Mødet forløb dog uden problemer.

Dirigentens 1. opgave var at give plads til beretning fra lokalrådsformanden. I sin beretning nævnte formanden bl.a.:

Vi har opstartet et rigtigt godt samarbejde med Stillinge Idrætsforening, ikke mindst takket være Idrætsforeningens nye formand. Dette samarbejde indebærer bl.a., at vi udveksler referater fra vores møder og at vi deles om OK-sponsoratet ved Brugsen.

Vi vil her opfordre til endnu mere samarbejde på tværs af foreningerne og vil bede alle foreninger om at give vores sekretær navn, adresse, telefonnummer og ikke mindst mailadresse på foreningens kontaktperson. Vi vil så udarbejde og formidle en kontaktliste over lokalområdets foreninger således, at vi hurtigt og nemt kan få fat i hinanden. Vores webmaster vil endvidere meget gerne i dialog med hver forening om links til hinandens hjemmesider. Vores hjemmeside er blevet moderniseret hen over vinteren og den er linket sammen med kommunens og andre lokalråds hjemmesider.

I det forløbende år har Lokalrådet været aktiv i Støtteforeningen ”Hejninge-Stillinges venner”, der igen i år vil holde byfest ved Stillinge Hallen første lørdag i juni. Lokalrådet deltager også særdeles aktivt i ”Den selvejende forening HUSET”, hvor både Ib og undertegnede er med i bestyrelsen.

Vores tidligere formand for Lokalrådet var i forbindelse med kommunesammenlægningen, med til at oprette et kontaktorgan for alle Lokalråd i kommunen. Ideen var at lægge pres på kommunen i forbindelse med landdistriktspolitiken samt søge dialog med kommunen i alle spørgsmål vedr. landdistrikterne. Vores Lokalråd er stadig meget aktive her, i det jeg også er formand for dette organ, i daglig tale kaldet KLR. I KLR samarbejder alle kommunens lokalråd om generelle udfordringer i landdistrikterne, vi har en løbende og konstruktiv dialog med kommunens ledelse, såvel den politiske som den administrative. Denne dialog bevirkede bl.a. i året der er gået, at DPU holdt borgermøde i Kr. Stillinge Forsamlingshus d. 19. maj. KLR, og dermed vores Lokalråd, er også med til at sætte dagsordenen på de 2 årlige Landdistriktskonferencer, Slagelse kommune holder.

I det forløbende år er der udgivet 6 flotte beboerblade og i PostDanmarks iver for at tjene penge, har de fravalgt at omdele disse beboerblade, hvorfor vi har allieret os med 5 unge mennesker fra lokalområdet. Skulle beboerbladet af en eller anden grund udeblive, så kontakt vores redaktør, så vi han piske budene. PostDanmarks fravalg af beboerblade har også ramt de 2 sognes kirkeblad. Der er derfor indgået et slags fornuftsægteskab mellem 2sogne og kirkebladet. Kirken har opnået en ikke uvæsentlig besparelse og Lokalrådet har fået lidt bedre økonomi i beboerbladet, hvilket bevirker vi nu kan udvide sideantallet med redaktionelt stof, uden at komme på fallittens rand. Vi opfordrer derfor foreningerne og andre til at fremsende artikler, indlæg og billeder således, at vores blad kan blive endnu bedre.

Undertegnede har nu i det forløbende år orienteret om lokalrådsarbejdet i 6 blade, og ofte opfordret til dialog og respons på vores arbejde, uden det dog har affødt nogen reaktion fra sognene. En enkelt reaktion har vi dog fået. I decembernummeret skrev jeg, at jeg fandt det tankevækkende, at Kelstrup Forsamlingshus brugte udenbys arbejdskraft til udskiftning af taget. Denne betragtning resulterede i en reaktion fra Forsamlingshusets formand, der følte sig noget trådt over tæerne – hvilket bestemt ikke var min mening og hvilket jeg beklager. Jeg var af den opfattelse, at ingen af de lokale håndværksmestre var blevet spurgt, dette har dog vist sig ikke at være korrekt. 2 lokale enkeltmandsfirmaer er blevet spurgt, men har takket nej p.g.a. opgavens størrelse. Derudover har der været kontakt til den lokale Jørgen Bo, der dog ikke fandt udbudsmaterialet entydigt og fyldestgørende, hvorfor han ikke kunne give et tilbud. Jørgen Bo tilbød så, at være behjælpelig med at udarbejde et udbudsmateriale, men Forsamlingshuset fandt i mellemtiden en god samarbejdspartner i Ruds Vedby. Taget er nu udskiftet til alle tilfredsstillelse, det er tæt og samarbejdet med den udenbys tømrermester har gået upåklageligt. Jeg finder det dog stadig tankevækkende, at foreningerne og de lokale håndværksmester ikke kan samarbejde om at løfte sådan en opgave.

I det forløbene år har Lokalrådet også deltaget i arbejdet med kortlægning af eksisterende og historiske stier samt udarbejdet en liste til ønskede stier – dette kan der findes meget mere om på vores hjemmeside. Lokalrådet har siden sidste beboermøde også deltaget i debatten om Slagelse kommunes buspolitik og kommunens trafikpolitik ligesom vi har deltaget i diverse høringer om lokalplaner i vores område. Det er et arbejde vi naturligvis fortsætter med og noget vi fortsat vil informerer om i 2sogen og på vores hjemmeside.

Vi har i de seneste år oplevet en stor og god udvikling af vores lokalsamfund. Der er kommet ca. 80-100 nye bosætningsmuligheder inden for de sidste par år i det gamle bageri, på Degnevænget og ved Støvlebækvej. I starten af året lød så startskuddet for en erhvervsudstykning ved Stillingevej, der åbner mulighed for etablering af flere arbejdspladser i lokalområdet. Dette vil måske nok på nogle områder betyde mere konkurrence virksomhederne imellem, men det vil også give en udviklingsmulighed for den enkelte virksomhed, og måske nogle synergieffekter virksomhederne imellem. Bosætningen og etableringen af flere virksomheder, bør alt andet lige give flere kunder til Brugsen, børnehaverne, skolen og til lokalområdets mange foreninger.

Midt i al storpolitikken og udviklingsplanerne, må vi ikke miste jordforbindelsen. Der er traditioner der ikke bør brydes som f.eks. Helge Christiansens byvandringer. I 2008 gik vi gennem Næsby, hvor Helge med vanligt lune fortalte anekdoter og historier om Næsby og dens beboere gennem tiden. Vi fik lov at kikke indenfor i et overordentligt smukt og nænsomt restaureret hjem på Næsbyvej og endte i Solveig og Steen’s park til kaffedrikning. I år vil Helge vise os rundt i Havrebjerg – det er som sædvanligt grundlovsdag.

Tidligere omtalte jeg lokalrådets arbejde med kommunens politiker, konferencer m.v. Vi glemmer dog ikke de nære ting, i efteråret søgte vi kommunen om midler til at udskifte bænkene ved Hejninge og Stillinge gadekær – her har vi fået afslag. Positivt svar har vi dog fået på vores ansøgning om midler til bord- & bænksæt, der skal opsættes ved Stillinge’s nye Petanquebaner på Støvlebækvej. Vi vil her i foråret sammen med Petanque-folkene etablere en lille rasteplads ved banerne.

En formandsberetning skal selvfølgelig dække tiden der er gået siden sidste beboermøde, men der er vist en tradition for også at informere om planer for fremtiden. Udover at fortsætte arbejdet med stier, lokalplaner, landdistriktspolitik og trafikpolitik, vil det kommende år også byde på analyse, debat og input til den kommende kommunalplan, der skal ligge færdig ved årsskiftet. Der er kommunalvalg til efteråret, og Lokalrådet inviterer i den anledning traditionen tro til valgmøde, det bliver onsdag d. 7. oktober i Stillinge Forsamlingshus.

Sidst men ikke mindst har Slagelse kommune fået den idé, at fremstille 3 film om 3 forskellige landdistrikter, som en slags pilotprojekt. Vores 2 sogne er naturligvis blandt de landdistrikter man ønsker at vise frem, så her I maj-juni vil vi få besøg af Jens Vadmand fra Sjællandske medier, der vil skyde et par filmruller i vores lokalområde. Lokalrådet er i gang med at udarbejde det filmfolkene kalder en synopsis – en slags disposition til drejebogen. Den færdige film vil få en længde på 4 – 8 minutter, den kommer kun til at handle om vores område, den vil blive lagt på både vores og kommunens hjemmesider samt formentlig blive vist på TV Danmark.

Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer. Herefter aflagde kassereren beretning og fremviste et flot resultat, med et overskud på lidt over 46.000 kr. Årsagen til dette pæne resultat er bl.a. stigende frivillige bidrag – stor TAK for det – og stigende annonceindtægter i beboerbladet. Regnskabet var gennemgået og fundet i orden af Lokalrådets revisorer, og blev da også godkendt på beboermødet.

Der var ingen indkomne forslag der skulle behandles, så mødet fortsatte med valg til Lokalrådet. Jens Mikkelsen, der i et år har fungeret som suppleant, ønskede ikke genvalg. Birthe Jacobsen, Hanne Tew, Ib Jensen og Ketty Munch accepterede alle genvalg, og blev det. Foruden Jens Mikkelsen ønskede også Nikolaj Mikkelsen at trække sig, således skulle der findes mindst 2 nye kandidater, hvilket dog ikke var muligt. Eneste nye kandidat var Susanne Hvitnov fra Øster Stillinge, der blev indvalgt som Lokalrådets eneste suppleant for det kommende år. Vi er således ikke oppe på fuld styrke, men arbejdet skal nok blive gjort.

Valg af revisorer og revisorsuppleant var hurtigt overstået, da alle accepterede genvalg og der ikke var modkandidater. Under eventuelt modtog lokalrådet ros fra Jørgen Frandsen, Kelstrup, for arrangementet, især muligheden for dialog med områdets andre foreninger faldt i god jord.

Efter det egentlige beboermøde var Lokalrådet vært ved en gang gule ærter, her var der rig mulighed for yderligere debat, og ”snak med naboen”.

På Lokalrådets vegne – Lars Schou

Nyt fra HUSET

Arbejdet for etablering af Kr. Stillinge Kultur- & Fritidscenter, også kaldet HUSET, er mere aktuelt og vigtigt end nogensinde. Som det formentlig er de fleste bekendt, har Ungdomsklubben Stjernen store problemer med lejemålet i Stillinge gamle mejeri. Sidste del af sæsonen har været mørk og kold, da der sidst i februar blev lukket for strømmen.

HUSETs bestyrelse har siden efteråret 2008 haft en sporadisk dialog med kommunens forvaltning, denne dialog vil nu blive intensiveret. Dette indlæg er skrevet 8. marts, og mens bladet er i trykken, vil bestyrelsen forsøge at trykke kommunens politikere.

Det er bydende nødvendigt, at især Ungdomsklubben nu for egnede og ordentlige lokaler til deres aktiviteter, og vi vil her opfordre alle områdets beboere til at stå sammen om denne ene opgave. Det er nu, dels p.g.a. det store behov – dels p.g.a. kommunalvalget til efteråret, at der skal lægges maksimalt pres på vore politikere. I en tid hvor der bruges tocifrede millionbeløb på Slagelse Teater, flere millioner på undersøgelser vedr. Skælskør Kulturhus, må der kunne findes blot 300.000 kr. årligt til husleje for HUSET. HUSET vil ikke blot virke som Ungdomsklub, det vil også kunne bruges til legestue for områdets dagplejere, kontor- & mødelokaler for områdets øvrige foreninger, øvelokale for folkedanserne og meget andet – alt dette for kun 300.000 kr.

På Bestyrelsens vegne – Lars Schou