Beboermøde 2009

Referat af

Beboermøde i Kelstrup Forsamlingshus

8. marts 2009

1. Valg af dirigent

Ole Olsen blev valgt. Han konstaterede at beboermødet var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Lars Schou oplæste formandens beretning. Der var ingen kommentarer til beretningen, og den blev taget til efterretning.

3. Kassererens beretning

Hanne Tew gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Valg til lokalrådet

Følgende var på valg:         Birthe Jacobsen

Hanne Tew

Ib Jensen

Jens Mikkelsen, suppleant

Ketty Munch, suppleant

Desuden ønskede Nikolai Møller Mikkelsen at udtræde af lokalrådet.

Birthe Jacobsen, Hanne Tew og Ib Jensen blev genvalgt for 2 år og Ketty Munch blev valgt for 1 år i stedet for Nikolai Mikkelsen.

Susanne Hvitnov blev valgt som suppleant. 1 suppleantpost er vakant.

6. Valg af revisorer

Egon Henriksen og Jane Brodthagen blev genvalgt. Som suppleant valgtes Anette Kaae.

7. Eventuelt

Jørgen Frandsen:
God idé at kombinere beboermødet og fællesmødet.

Hvorfor var vi ikke repræsenteret i forbindelse med ”Årets Landsby”?
hvortil Ole Olsen svarede, at der skulle komme en indstilling fra os.

Ole Olsen:
Talte om vælgermøde i Stillinge Forsamlingshus den 7.10.2009.

Lars Schou afsluttede og takkede dirigenten for sit arbejde, hvorefter mødet blev hævet.

Referent: Birthe Jacobsen