Beboermøde 2010

Referat af

Beboermøde i Kelstrup Forsamlingshus

6. marts 2010

1. Valg af dirigent

Erik Jacobsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at beboermødet var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Lars Schou oplæste formandens beretning. Der var ingen kommentarer til beretningen, og den blev taget til efterretning.

3. Kassererens beretning

Hanne Tew gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var indkommet 3 forslag:

a. Vedtægtsændringer, foreslået af Lokalrådet

Vedtægtsændringerne blev gennemgået og vedtaget med ændringer.

b. Etablering af cykelsti mellem Kongsmark strand og Bildsø skov

Forslaget var fremsendt af Hans Lykke Jensen. Lokalrådet vil arbejde videre med sagen.

c. Kan busruterne koordineres?

Forslaget var fremsendt af Hans Lykke Jensen. Lokalrådet har svaret på høring om busplaner og vil fortsat arbejde med det.

5. Valg til lokalrådet

Følgende var på valg:

Lars Schou Pedersen

Ketty Munch

Jørgen Elsborg, ønskede ikke genvalg

Sanne Broustbro, ønskede ikke genvalg

Susanne Hvitnov

+ vakant suppleant

Følgende blev valgt:

Lars Schou Pedersen, 27 stemmer

Susanne Hvitnov, 28 stemmer

Marianne Espenhein, 24 stemmer

Vivi Jensen, 24 stemmer

Ketty Munch, 20 stemmer – suppleant

Børge Carlsen – suppleant

6. Valg af revisorer

Egon Henriksen og Jane Brodthagen blev genvalgt.

7. Eventuelt

Helge Christiansen:
Byvandring som sædvanligt grundlovsdag, 5.6.2010 i Drøsselbjerg.

Lars Schou afsluttede og takkede dirigenten for sit arbejde, hvorefter mødet blev hævet.

Referent: Birthe Jacobsen


Beboermode 2010

3 Billeder