Generalforsamling Stillinge IF

Stillinge IF  afholder ordinær generalforsamling  for alle medlemmer  
Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00 i Huset,  Bildsøvej 74C, 4200 Slagelse
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
a. Næstformand Arne Olsen – Ønsker genvalg
b. Kasserer Michelle Byskov – Ønsker ikke genvalg
c. Suppleant Carina Stubager – Ønsker ikke genvalg
d. Gymnastikformand Dorthe Gliese Henriksen – Ønsker genvalg
e. Fodboldformand Ole Madsen – Ønsker ikke genvallg
 f. Håndboldformand – Jacob Raft udtrådt
g. Revisor Lars Bøcher – Ønsker genvallg
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (formand@stillingeif.dk) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.