Generalforsamling 2017

Indkaldelse til Generalforsamling2017

Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling i Tude Å`s Bådeklub søndag den 26 februar 2017
Fremmødte bestyrelsen, 16 medlemmer og 2 ledsagere.

Valg af dirigent. Sv. Aage Petersen blev valgt og Sv. Aage konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Indkaldelse dateret 27 december 2016 er udsendt til alle medlemmer.

Valg af referent. Pia Hintze blev valgt.

Beretning fra bestyrelsen ved formanden Ole Olsen. Ole gennemgår årets aktiviteter. Generalforsamling den 21 februar 2016. Standerhejsning den 27 marts 2016. Aktivitetsdag den 23 april 2016. Formanden kan konstaterer at medlemstallet er stort set uændret i forhold til 2015.

Desværre kan han også berette, at en båd med motor, en 18 fods Sea King, i ultimo juli blev stjålet og at henvendelser til Sjællands Tidende, samt 5 omkring liggende bådeklubber, ikke har bragt båden frem igen. Faktisk er der slet ingen tilbagemeldinger kommet fra bådeklubberne.

Ole fortalte lidt om Tude Å projektet, hvor anlægsarbejdet kan forventes startet engang i 2017.(Nærmere beskrevet i formandens vedlagte årsberetning). Ole konstanterer at vejret og naturens kræfter har skånet området i 2016, trods storme og højvande. Stander nedtagning den 30 oktober 2016. Jesper fik standeren for sin flid, i det for gangende år, tillykke til ham. Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder og 3-4 arbejdsmøder i 2016. Ole har deltaget til møde, i Sejl Sikkert søsportens fællesråd og søfarts styrelsens nyopstartet forening for ambassadører fra diverse sejl klubber. Her deles gode ideer og tiltag fra klubberne.

Februar 2016 genforhandledes lejekontrakten for de næste 3 år. Der er kommet nye ejere til, af området, så det i dag er Kenn og Jack Rasmussen der er vores nye udlejere. Slut på året ”bjergning af sunket båd”.

Formandens beretning er vedlagt referatet.

Forelæggelse af regnskab ved kasserer Jørgen Jensen. Regnskabet blev godkendt.

Indkommende forslag: Bestyrelsens forslag om ændring af beløb for fravær ved aktivitetsdag, hævet fra 75 kr. til 100 kr. Da dette er en vedtægts ændring kræves at 3/4 flertal stemme for forslaget. Forslaget blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent, samt broplads- og ophalerleje gældende fra 2018; kontingent uændret, bropladsleje fra 900 kr. til 950 kr. og for ophalerpladser fra 350 kr. til 400 kr. Forslaget blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kenn Rasmussen, modtager genvalg. Blev genvalgt.

Ole Olsen, modtager genvalg. Blev genvalgt.

Pia Hintze, modtager ikke genvalg, i stedet blev Flemming Storgaard, som forslået af bestyrelsen, valgt.( for 1 år)

Suppleant Claus B. Hansen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen har to kandidater, henholdsvis Anders Ole Olsen og Pia Hintze. Begge blev valgt.

Valg af revisor Gunnar Broløs modtager genvalg. Blev valgt (med stort smil)

Revisor suppleant Leif Nielsen modtager ikke genvalg. I stedet blev Henrik Krogh valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt.

Ole Olsen præsenterede nye flag med tilhørende etiket, med årstal og medlemsnummer, som fremover tildeles medlemmer hvert år, når kontingentet er betalt.

Svend Aage Petersen søger hjælp til hundelorte-håndtering. Vi er fremover alle opmærksomme på problemet, som kommer fra ikke medlemmers færden på området, der tænkes og findes på løsning af problemet. Mange forslag kom på banen, og vil blive drøftet på bestyrelsesmødet i marts 2017. Flemming spørger ind til Tude Å projektet, hvad kan vi forvente mht. færdsel på åen, bla. til og fra Trelleborg, hvordan med lodsejerne, får vi mygge plage på grund af brakvand og hvad med færdsel og ophold på området. Spørgsmål der ikke kan gives et helt klart svar på. Der følges med i den politiske sniksnak/valgkamp, og andre relevante oplysninger der vil komme frem. Alle deler bekymring for især udløbet af åen, og for ind og ud sejlings mulighederne i fremtiden. Ole vil kontakte og holde kommunen op på deres ansvar.

ET 3 FOLDIGT LEVE FOR TUDE Å BÅDEKLUB 

Tak til Sv. Aage, tak for god og orden, og velbekomme.

Referent Pia Hintze

Godkendelse af referat på bestyrelsesmøde mandag den 6 marts 2017.