Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Tude Å’s bådeklub 21. Februar
Tilstede 21 stemmeberettigede medlemmer

  1. Valg af dirigent: Svend Aage Petersen blev valgt
  2. Valg af referent: Gert Gjetterman blev valgt
  3. Bestyrelsens beretning: Hovedpunkter i beretningen var , aktivitetsdag med flere og flere der deltager – ca. samme antal medlemmer som i 2014-mest interesse for at tage båden med hjem frem for at leje broer – Tude å projektet – en kommentar om regnskabets underskud-fremtidige informationer på mail- broernes vedligeholdelse efter diverse storme/højvande – information om deltagelse i Sejl sikkert kampagne- ny lejekontrakt på området – nye skilte på broen over åen vedrørende fiskeri forbudt – tak for godt samarbejde.
  4. Forelæggelse af regnskab der viste et underskud på grund af investering i  nyt hus til opbevaring af klubbens materialer. Regnskabet godkendt.
  5. Indkomne forslag var et forslag fra bestyrelsen om modernisering af vedtægterne. Vedtægtsændringer gennemgået og besluttet.
  6. Fastlæggelse af kontingent, bropladsleje  / ophalerplads for 2017 og bestyrelsen foreslog uændrede takster hvilket blev vedtaget.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter: Jørgen Jensen og Jesper  Madsen genvalgt for 2 år. Nyvalg af Henrik Andersson ligeledes for 2 år. Genvalg af suppleant Pia Hintze samt nyvalg af Claus Hansen som 2. Suppleant.
  8. Revisor blev der nyvalg af Svend Aage Petersen samt genvalg af revisor suppleant Leif Nielsen.
  9. Under eventuelt blev Gert Gjettermann hædret for mange års arbejde i bestyrelsen. Aktivitetsdagen den 23. April samt standerhejsning var datoer der blev omtalt

Efter generalforsamlingen var der et mindre traktement .

Ole Olsen