Forretningsorden for Lokalrådet

Forretningsorden for Hejninge-Stillinge Lokalråd

 

Forretningsordenen gælder fra konstitueringen i 2010 til konstitueringen 2011, 1. udgave

 

1.0            Retningslinjer for lokalrådets arbejde

 

1.1                 Antal møder.

Der afholdes ordinært møde i rådet den anden onsdag i hver måned, dog undtagen juli og august.

 

1.2                 Indkaldelse, dagsorden m.v.

Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 4 dage før mødets afholdelse.

Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale.

Punkter der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 6 dage før mødets afholdelse.

Møder udover de 10 ordinære møder afholdes, såfremt formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 3 af lokalrådets medlemmer kræver det.

I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig høring (f.eks. elektronisk).

De valgte suppleanter indkaldes og deltager i alle møder, dog kun med stemmeret ved forfald af rådsmedlemmer.

Rådets redaktør indkaldes og deltager efter behov i alle møder.

 

1.3                 Ledelse af møderne.

Formanden leder rådets møder. Ved formandens forfald træder næstformanden til som mødeleder.

 

1.4                 Beslutningsdygtighed.

Lokalrådet er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen (4) af rådet er til stede.

Det er en klar målsætning for rådet at alle beslutningssager afgøres i enighed. I tilfælde hvor dette ikke er muligt, besluttes sagen ved simpelt stemmeflertal.

 

1.5                 Indkaldelse af ”særligt sagkyndige”.

I tilfælde hvor der behov for at trække på sagkyndige under et punkt på dagordenen kan formanden indkalde sådanne til at deltage under det konkrete punkts behandling.

 

1.6                 Referater.

Der føres beslutningsreferater over rådets møder og beslutninger truffet ved skriftlig høring.

Referatet udsendes inden 5 dage efter mødet, indsigelser til referatet skal være sekretæren i hænde senest 3 dage efter udsendelsen. Herefter lægges referaterne ud på lokalrådets hjemmeside. Referatet sendes endvidere til formanden for Kr. Stillinge Idrætsforening, som ligeledes tilsender Lokalrådet referat fra Idrætsforeningens bestyrelsesmøder.

 

1.7                 Afbud til møder.

Afbud til møder sker skriftligt(elektronisk) eller telefonisk til formanden eller næstformanden.

 

1.8                 Anvendelse af ad hoc udvalg og arbejdsgrupper.

Lokalrådet kan nedsætte ad hoc udvalg/arbejdsgrupper, også med deltagelse af folk uden for rådet, med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg til rådet, eller gennemførelse af konkrete projekter.

 

1.9                 Rapportering

De under pkt. 1.8 nævnte udvalg/arbejdsgrupper, de under pkt. 2.2 nævnte ”tovholdere” skal omsende (elektronisk) en statusrapport senest 6 dage før hvert ordinært lokalrådsmøde således, at rådets medlemmer er kvalificeret orienteret inden mødet.

 

1.10               Fælles foreningsmøder

Der søges gennemført 1 årligt møde med alle øvrige foreninger, institutioner og interessegrupper i lokalområdet.

 

1.11               Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne.

Forretningsordenen vedtages af rådet. Den gennemgås en gang årligt i forbindelse med konstitueringen, hvorpå den godkendes af rådet.

 

2.0            Lokalrådets organisering

 

2.1                 Rådets konstituering.

Formand:                                                                         Lars Schou Pedersen

Næstformand:                                                                  Ib Jensen

Kasserer:                                                                         Hanne Tew

Sekretær:                                                                         Birthe Jacobsen

Redaktør:                                                                         Arne Olsen

Webmaster:                                                                     Ib Jensen

Stillingehallen                                                                 Vivi Jensen og Helle Jensen

 

2.2         Rådets ”tovholdere” for:

OK-kontrakten                                                                Ketty Munch

Mindestenen                                                                    Ketty Munch

HUSET                                                                             Lars Schou og Ib Jensen

Kloakering langs stranden                                              Børge Carlsen

Blomstrende Landsbyer

Markedsdagen                    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *