Vedtægter

Vedtægter

for Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne.

7. reviderede udgave

 

§ 1. Formål

Stk. 1. Det er Lokalrådets formål tværpolitisk at virke for områdets særlige interesser som bindeled imellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere at skabe det bredest mulige sam­arbej­de om løsning af lokale opgaver.

Stk. 2. Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, på eget initiativ eller rejst af en eller flere beboere i området.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål at udgive et beboerblad, der udkommer 6 gange om året. Beboerbladets ledelse vælges af Lokalrådet.

 

§ 2. Beboermøde

Stk. 1. Lokalrådet vælges på et beboermøde, der afholdes hvert år inden den 31. marts. Dette møde ind­varsles skriftligt med 3 ugers varsel. Evt. forslag skal være Lokalrådet i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

3.   Kassererens beretning

4.   Indkomne forslag

5.   Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere)

6.   Valg af revisorer

7.   Valg til andre foreninger / institutioner / udvalg, i det omfang disse foreningers / institutioners / udvalgs vedtægter fordrer dette.

8.   Eventuelt

Stk. 2. Beboere der ønsker valg, kan lade sig opstille på beboermødet. Er en beboer forhindret i at møde på beboermødet, kan beboeren lade sig opstille ved skriftlig tilkendegivelse af kandidaturet. Tilkendegivelsen skal være Lokalrådet i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. Kandidaterne har pligt til kort at redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i Lokal­rådet.

Stk. 3. Alle fastboende eller sommerhusejere i Stillinge og Hejninge sogne over 18 år er valgbare og har stemmeret på beboermødet.

 

§ 3. Organisation

Stk. 1. Lokalrådet består af syv medlemmer, plus to suppleanter, alle bosiddende eller sommerhusejere i Hejninge og Stillinge Sogne. Derudover vælges to revisorer. Lokalrådsmandatet er 2-årigt med tre på valg ulige år og fire på valg lige år. Suppleanter og revisorer vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Valg af lokalråd og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Antal navne der skal skrives på stemmesedlen skal være = med det antal pladser i Lokalrådet der er på valg (eksklusiv suppleanter).

Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkom­men­de møde og offentliggør posterne.

 

§ 4 Lokalrådets arbejde

Stk. 1. Lokalrådet kan nedsætte eller deltage i nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2. Lokalrådet udpeger repræsentanter til bestyrelsesposter i andre institutioner / foreninger i lokalområdet, i det omfang disse institutioner / foreningers vedtægter fordre dette.

Stk. 5. Det påhviler det til enhver tid siddende Lokalråd at sørge for vedligeholdelse af mindestenen og pladsen for allierede flyvere på Støvlebækvej 9.

  

§ 5 Lokalrådsmøder

Stk. 1. Det påhviler formanden at indkalde til Lokalrådsmøde hver måned, dog undtaget juli og august, og i øvrigt efter behov. Dette skal ske med mindst 4 dages varsel ved en dagsorden. Supple­an­ter medindkaldes og får stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer. Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde.

Stk. 2. Alle afgørelser i Lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst 5 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed skal forslaget genoptages ved efterfølgende møde. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

 

§ 6 Offentlighed

Lokalrådet er pligtigt til, i den udstrækning det er muligt, at give beboerne løbende orientering om sit arbejde.

 

§ 7 Økonomi

Stk. 1. Lokalrådets udgifter søges dækket ved frivilligt arbejde, salg af annoncer i beboerbladet m.v. samt evt. tilskud og sponsorater.

Stk. 2. Kassereren er pligtig til ved anmodning at give en oversigt over Lokalrådets økonomi ved beboer­møderne. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år i marts måned.

Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret, altså fra d. 1.1. til d. 31.12.

Stk. 3. Lokalrådet disponerer over Lokalrådets midler og varetager dettes tarv på bedste måde. Ved økonomiske dispositioner over 5.000 kr. kræves samtykke af det samlede Lokalråd. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af beboermøde. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af beboermøde.

Stk 4. Beboerne i lokalområdet og Lokalrådets medlemmer hæfter ikke for Lokalrådets gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 8 Ekstraordinære beboermøder

Lokalrådet har pligt til at indkalde til beboermøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 beboere, senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et beboermøde på begæring af mindst 5 lokalrådsmedlemmer. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for det ordinære beboermøde.

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal foreligge til beboermødet i marts og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 10Lokalrådets opløsning

Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 5 medlemmer. Opløsningen skal ske på et beboermøde.

Stk. 2. Et beboermøde kan opløse Lokalrådet med 2/3 flertal af fremmødte på 2 på hinanden følgende beboer­møder.

Stk. 3. Ved Lokalrådets opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde alle formelt nedsatte foreninger i Hejninge og Stillinge Sogne med ligelig del til hver forening.

 

Således vedtaget på beboermøde d. 16. marts 1978.

 

Revideret d. 12. marts 1980.

Revideret d. 15. marts 1988.

Revideret d. 11. marts 1993.

Revideret d.   3. marts 1994.

Revideret d. 17. marts 2004.

Revideret d. 15. marts 2006.

Revideret d.   6. marts 2010.

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *