Søtofte

SØTOFTE

Af Helge Christiansen 2009

Søtofte er en gård beliggende på adressen Birkemosevej 11 i Næsby ved Stranden. Den har matrikelnummer 7 c, hvilket viser, at dens jord engang har været en del af nummer 7. Valdbygårds jordebog 1841 viser, at nr. 7 i Næsby var Svejbøllegård nr. 1. Svejbøllegård nr. 2 var nabogården, som nu hedder Birkholm. Bølle er afledt af bol, og det betyder enkeltgård. Svejbølle er det eneste bøllenavn på denne egn, men er meget almindeligt i Jylland og på Langeland.

Af “Tinglæste Papirer Antvorskov Amt” fremgår det den 28/6-1870, at Valdbygård pr. 2/7-1867 har solgt Næsby 7 a, Svejbøllegård, til enke Kirsten Larsdatter med 57 tdl. Hendes afdøde mand, Christen Hansen, har haft gården i fæste fra 20/12-1831.

20/12-1870 er tinglæst, at gården er solgt til Adolph C. Dedenroth,

23/12-1873 til gmd. Peder Nielsen af Lille Ebberup, og 29/5-1877 til smed Ole Hansen fra Harrested. Denne sidste handel er væsentlig for Søtofte, for i dette skøde står: “Dog undtages 23 tdl. i hovedloddens vestre ende, som køberens svoger, ugift landmand Christen Andersen, skal have.”

Af Brandforsikringerne på de næste sider fremgår det, at Christen Andersen opbyggede sin gård på den bare mark. Først en vinkelbygning i 1878, og hele den firlængede gård i 1888. Begge gange underskrev han sig Christian Andersen, selv om han var døbt Christen. I folketælling 1890 er han 72 år, og han har en husholderske, Grete Pedersen, på 52 år. Han var født i Bildsø den 12/2-1818 som søn af Anders Kristensen og Bodil Jensdatter, og han døde 78 år gammel som aftægtsmand på Næsby Mark den 27/6-1896.

Christen Andersen solgte gården til sin søstersøn, ungkarl Niels Olsen, og handlen blev tinglæst den 2/4-1895. Christen Andersen blev formentlig boende på aftægt. Niels Olsen solgte gården til parcellist Christian Jensen af Ormidslev, tinglæst 18/12-1900. Hartkornet var da 2-3-0-2¼.

BRANDFORSIKRING 1878

Forsikring No 186, Løbe No. 688 Aaret 1878 den 18. November er af undertegnede Sognetaxationsmænd foretaget følgende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger:

Stillinge Sogn Næsby Mark Christen Andersens Eiendomsgaard Matr. No. 7 c. a Østre Længde ligger i Syd og Nord, bestaar af 11 Fag og er opført med en Stens Grundmur paa et Kampestens Fundament, med lige Gaule ligeledes en Stens Grundmur, Fyrre Skillerum og Overtømmer, Straatag, den er 28 Alen lang, 9 Alen dyb, 3½ Alen høi. Indrettet fra Syd, 2 Fag til to Stuer, 2 Fag til to Kamre, 1 Fag til Gang, 4 Fag Stald med Fyrretræs Spiltov og Krybber, 2 Fag Lade, de 6 søndre Fag med Brædeloft, alt med fornødne Døre og Vinduer. 1 Skorsten af brændte Sten. Bygningen er Ny og vurderes som saadan
de 6 søndre Fag til 200 Kr. pr. Fag, er for 6 Fag————-1200 Kr.

de 5 nordre Fag til 160 Kr. pr. Fag, er ————————–800 “

Bygningen ansættes saaledes til Brandforsikring for ——-2000 Kr.

Fundament af kløvede Kampsten ansættes til 100 Kr. men begjertes undtaget Forsikringen. b Nordre Længde ligger i Øst og Vest tilbygget a mod østre Ende, den bestaar af 3 Fag opført med en Stens Grundmur med Fyrre Skillerum og Overtømmer, Straatag, den er 7½ Alen lang, 9½ Alen

dyb og 3½ Alen høi, indrettet til Lo, med fornødne Døre. Bygningen er ny og vurderes som saadan

pr. Fag til 150 Kr. er ——————————————- 450 Kr.

Fundamentet vurderes til 20 Kr. men undtages Forsikringen.

Stedets Bygninger er saaledes ansat til Brandforsikring for 2450 Kr. Disse Bygninger ligger over 100 Alen fra enhver fremmed Bygning.
Denne Forretning have vi foretaget saaledes efter Samvittighed, at vi som retskafne Mænd tør bekræfte samme med vor Ed. Anders Andersen Søren Christensen Christian Andersen Formand Vurderingsmand Eier

BRANDFORSIKRING 1888

Forsikringsnummer 358 i Stillinge Sogn, Løbenummer 901.

Aaret 1888 den 9. Juli have undertegnede Sognevurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger af de paa Matr. No. 7 c af Næsby Mark, Stillinge Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt beliggende Bygninger m.v. tilhørende Christen Andersen.

a Bryggers, Stald og Lade uforandret ——————– 20 00 Kr.

b Ny Bygning Lo og Port 8 Fag 20½ lang, 7½ dyb, 3½ Alen høj. Grundmur 1 hel Stens Mur hovedsagelig af brændte Sten, enkelte raa Sten indvendig. Straatag. Indrettet fra Øst: 3 Fag Lo, 2 Fag Port, 3 Fag Lo, alt med fornødne Døre og Porte. Denne Bygning forsaavidt færdig, vurderes

pr. Fag til 110 Kr. er for 8 Fag ————- 880 Kr.

c Nyt Stuehus 9 Fag, 23 Alen lang, 10 5/6 dyb, 4 høj, Grundmur, 1 hel Stens Mur af brændte Sten. Lige Gavle 1 hel Stens Mur. Straatag. Indrettet fra Øst: Et langløbende Skillerum. I søndre Side: 2 Fag Stue med Brædegulv paa en Kjælder, 2 Fag Stue med Murstensgulv, 2 Fag Stue med Brædegulv og forskallet til Gipsning, 3 Fag Stue, ikke Gulv. I nordre Side: 2 Fag Mælkestue ¾ Alen i Jorden, 2 Fag Kjøkken, 2 Fag Stue, 1 ¼ Fag Gang, 1 ¾ Fag Kammer uden Gulv, for øvrigt alt i Nord med Murstensgulv. Overalt med Brædeloft samt fornødne Døre og Vinduer. Skorstenen af brændte Sten med 9 tommer Vidde.
Bygningen er endnu ikke fuldstændig færdig,

vurderes pr. Fag til 250 Kr. er ——————————— 2250 Kr.

Fundamentet, Kakkelovnene m.v. er uforsikrede saavelsom Kjældermurene. d Lade, Port m.m. Ny Bygning, 11 Fag, 27 lang, 9 1/8 Alen dyb, 3½ høj, Grundmur, 1 hel Stens Mur af brændte Sten, lige Gavle, 1 hel Stens Mur. Straatag. Indrettet fra Syd: 2 Fag til Tørv, 1½ Fag Svinehus, 1½ Fag Port, 2 Fag Lade og 4 Fag Lade, med fornødne Døre og Porte. De 5 søndre Fag med Brædeloft. Denne Bygning

vurderes pr. Fag til 130 Kr. er ———————————- 1430 Kr.

Fundamentet uforsikret.

Summa ————————————————————–6560 Kr.

En Skorsten i c af brændte Sten er opført overensstemmende med

Bekjendtgjørelsen af 8/6 – 86.

Denne Forretning have vi foretaget saa samvittighedsfuldt, at vi tør bekræfte dens Rigtighed med vor Ed, naar paafordres. Anders Andersen Christen Hansen Christian Andersen Formand Vurderingsmand Rekvirent

Grundrids:

Fra 1/4-1901 er gården forsikret i Østifternes Brandforsikring. Deres arkivalier ligger vanskeligt tilgængeligt på Erhvervsarkivet i Århus. Af folketælling 1916 fra arkivalieronline fremgår det, at Christian Jensen og hans kone dengang havde en 15-års pige og en 76-årig karl til hjælp.

Christian Jensen født 3/12-1855

Johanne Marie Jensen ” 22/1-1850

Knud Magnus Jensen ” 4/12-1839

Martha Rasmine Jensen ” 26/9-1900

På et tidspunkt før 1920 er gården blevet solgt til Ole Peder Hansen. Han var født den 16/12-1881, og hans hustru, Ingeborg Marie Olsen, var født den 8/11-1890. De havde 2 døtre, Ellen Ingrid Hansen, der blev gift med Jens Helmer Madsen og Rigmor Hansen, der blev gift med Svend Banke. Rigmor og Svend overtog Søtofte efter forældrenes Død. Navnet Søtofte er ikke med på Geodætisk Instituts kort fra 1929 og før, men findes fra 1962 og frem.

I 1970-erne hed beboerne på Søtofte Jørgen Lyng og Birthe Lis Lyng. De spærrede den private fællesvej, så man ikke mere kunne køre ad Birkemosevej til Svejbøllevej. Engang for mange år siden havde medarbejderne på Gørlev Sukkerfabrik udflugt til badehotellet “Strandlyst” ved Næsbystrand. De kørte med damplokomotiv i pyntede åbne roevogne ad den smalsporede roebane fra Gørlev til Svejbøllegård, og så spadserede de med deres madkurve ad Birkemosevej og Strandvejen ud til
kysten og senere tilbage igen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *